Regionala rapportkommittén

Bearbetning av uppgifter om fågelfaunan

Gotlands rapportkommitté (Rrk)

Den regionala rapportkommittén har till uppgift att bearbeta uppgifter om fågelfaunan på Gotland. Däri ingår att kvalitetsgranska rapporter inkomna till Artportalen, granska och vidarebefordra rapporter om sällsynta och/eller svårbestämda arter till SOF:s raritetskommitté, att administrera och organisera inventeringsprojekt (t.ex. riksinventeringar), att bidra med uppgifter till den årliga fågelrapporten Fågelåret samt att i Bläcku publicera en årlig sammanställning av fågelobservationerna på Gotland.

Den regionala rapportkommittén utses av GOF:s styrelse och består för närvarande av Björn Lilja (sammankallande), Jens Bardtrum, Mattias Gerdin, Mattias Andersson, Sebbe Nilsson och Fredrik Gustafsson.

Rapportering

Om du ser något intressant rapporterar du det via internet på hemsidan Artportalen.se. Där går det rapportera fortlöpande om man vill, vilket är grundtanken med systemet. Systemet har utformats av Naturvårdsverket i samarbete med SOF och Club300 och sköts av Artdata-banken.

Är du osäker på om det du sett skall rapporteras? Kontakta gärna någon i rapportkommittén för information. Information finns också på Artportalen. Notera att rödlistade arter är viktiga att rapportera. Observationer av på Gotland tämligen vanliga arter såsom skärfläcka, höksångare, småtärna m.fl. tas tacksamt emot. Aktuell rödlista från 2010 finns här som pdf från Artdatabankens hemsida.

Administrera obsar och fylla i blankettarter

För en del arter krävs att dokumentationen av fynd kompletteras med en så kallad raritetsrapport. Kommittén har sammanställt viktiga tips på hur du bör se över dina observationer och hur en sådan rapport ska fyllas i. Klicka här för att hämta hem instruktionen som pdf.

Observera att din rapportering från ett år skall vara klar i Artportalen senast den 31 januari nästkommande år! Detta för att det skall hinna behandlas inför publicering under akuellt år.

Silvertärna, Grumpe, Vamlingbo, maj 2015. Foto: Erik Fröding