Riksinventering berguv 2019 och 2020

GOF ordnar varje år inventeringar av den gotländska fågelfaunan, dels i egen regi men även i samarbete med andra föreningar och projekt

Bakgrund

Från flera landskap kommer rapporter om en kraftig minskning av berguven. SOF BirdLife Sverige har därför beslutat att följa upp arten genom att genomföra en riksinventering av arten 2019 och 2020.

Inventeringsmetodik

Under vinter- och vårkvällar från 1 februari till 30 april behöver så många som möjligt av de optimala uvlokalerna besökas. Optimalt är lyssna 30 minuter innan solnedgång till en timme efter solnedgången. Det innebär att bästa tidpunkten senareläggs utifrån dagslängdens förändring. Vid mulet väder i skymningen kan uven börja ropa tidigare.

Uven ropar även sparsamt runt midnatt och i gryning vid samma luxtal som vid skymningen. Gör minst 2 besök skilda dagar vid optimal tidpunkt vid samma berguvlokal!

Fullmåne är bra

Studier visar också att månljus påverkar berguvens ropfrekvens. Under nätter med inget eller svagt månljus är uven tystare medan den ropar mer frekvent och under längre tidsperioder i månljus kring fullmåne. Uvparet signalerar då även sin närvaro visuellt genom att den ljusa hakfläcken exponeras vid revirropen. Den nyttjar då även högre belägna sittplatser.

Vindstilla kvällar är bäst (max 3 m/s) och framförallt efter dagar när det varit varmt och det börjar tina snö från träden och bli dagsmeja med takdropp. Kvällar med blåst är olämpliga att inventera p.g.a. att det är svårt att höra berguvslätet då!

Ensamma uvhanar kan ropa betydligt mer och kan hålla på längre tid under natten och även förflytta sig mellan olika platser. På uvlokaler där det finns både hane och hona är det ofta tystare och där det blir det viktigare att pricka in rätt skymningsljus.

Hur låter berguv?

Hanens dova stämma hörs från berg, men även från skogsmark, skärgårdsöar etc. och kan höras långa sträckor. Uvens läte är en tvåstavig dov stämma som hörs med jämna intervall (6-12 sekunder). ”Hoo-åå” På långt håll hörs bara första stavelsen. Notera tidsintervallen mellan ropen! Det kan oftast avslöja om det är en uv du hör eller någon annan uggleart som man kan förväxla den med.

Förväxlingsrisker

Hornugglans rop är likt en berguvs rop men är enstavigt “oh” och med snabbare intervall än berguv ofta 2-3 sekunder mellan ropen. Den hörs ej heller lika långt och är man osäker kan man förflytta sig en bit och höra om lätet kommer från en annan riktning t.ex. från en talldunge eller ett skogsbryn eller strandskog. Då är det mer troligt en hornuggla du hör.

Besök uvlokalen precis i skymningen och invänta rätt skymningsljus när man inte längre kan läsa en dagstidning. Då är chansen störst att få höra berguvhanen ropa.

Berguven behöver skyddas

Tänk på att inte sprida information om potentiella häckningar av berguv och andra känsliga arter till allmänheten. Berguven är känslig på sin häckplats så under perioden mars-maj, då äggläggning och ruvning sker, finns risk att honan störs ut och äggen/ungarna kan komma i stor fara. Själva bobranten får inte avsiktligt besökas under denna tid.

 

Rapportera in dina fynd till nedanstående kontakt. Om du använder Artportalen kan du förstås skriva in fynden där.

Skicka mejl med fynd till Per Smitterberg (ansvarig för Gotland): per.smitterberg(at) telia.com

 

Inventering av dammar, stenbrott och grustag 2019

Gotlands Ornitologiska Förening kommer under 2018 att inventera öns dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag med en yta på minst 500 m². Syftet är att vi skall få bättre kunskap om fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår planerade publikation Gotlands fåglar. Uppdämda myrar och vätar ingår inte i inventeringen. Dessa kan vid behov inventeras 2019.

Inventeringen omfattar samtliga sjöfåglar, vadare och våtmarksbundna tättingar samt rovfåglar och häckningar av backsvala. Det är inte ovanligt att det finns högar med jordmassor vid dammar och grustag. I dessa kan det också finnas häckande backsvalor.

Med tanke på att det finns 523 områden med en vattenyta på minst 500 m²kommer det naturligtvis att krävas mycket arbete att hinna med detta under en vår. Ett besök skall göras den 15-31 maj. Där det finns doppingar kommer vi att göra en uppföljning 1-15 juli.

All rapportering sker på speciellt formulär, skriftligen eller per e-post. Klassificering beträffande igenväxning, foto och förekomst av fisk är också av intresse. Du kan naturligtvis också rapportera på Artportalen för eget behov. Dessa uppgifter kommer emellertid inte att användas vid sammanställning av inventeringen.