23 februari 2016 kl. 18.00 på Ekmansgatan 11 i Visby. Verksamhetsberättelse finns som pdf här tillsammans med dagordning för årsmötet. För praktiska frågor meddela Sivert Söderlund 070-332 66 77. I samband med årsmötet kommer en bokauktion att hållas och Per Smitterberg kommer att finnas på plats för signering av boken Skåda fåglar på Gotland!

Vi får också under kvällen information av Rute hembygdsförening om hur de lyckades genomföra Lergravsprojektet med fågelö och fågeltorn.
Dagordning vid årsmötet
 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande och sekreterare
 5. Val av två justeringsmän jämte ordföranden att justera protokollet
 6. Fråga om mötet utlyst i behörig ordning
 7. Årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande på ett år
 11. Val av styrelseledamöter för två år
 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
 15. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Inga förslag har lagts fram.
 16. Av medlem framställt, skriftligt motiverat förslag, som inkommit till styrelsen Inga motioner har inkommit.
 17. Övriga frågor
 18. Information
 19. Mötet avslutas