Under hösten har fågelinfluensa cirkulerat runt om i Europa. De första fallen påträffades vid provtagning av vilda fåglar i Ryssland nära gränsen till Mongoliet. Därefter har virus spridits och påträffats i flera länder i Europa och nyligen även i Sverige. Förra veckan hittades en havsörn på marken på södra Gotland och som visade tydliga tecken på störningar på det centrala nervssystemet. Örnen omhändertogs och prover togs som påvisade förekomst av fågelinfluensan.

Denna variant av virus är av typen H5N8 och klassas som högpatogen. Däremot finns inga kända fall av smittade människor. Viruset orsakar sjukdom hos fåglar, ofta med dödlig utgång. Spridningsmönstret indikerar att H5N8 finns hos vilda sjöfågelbestånd och att det är relativt vitt spritt.

Foto: Jan-Eric Hägerroth

Influensavirus finns naturligt hos vilda fåglar, främst olika vattenlevande arter som änder och gäss. Normalt orsakar detta ingen sjukdom hos fåglarna. En tredjedel av alla testade gräsänder vid Ottenby bär t.ex. på något lågpatogen influensavirus. När vissa av dessa virustyper smittar tama fåglar (fjädefä) så kan det ändras och därefter orsaka allvarlig sjukdom, även för vilda fåglar när det sprids tillbaka. Havsörnen på Gotland visar på riskerna för spridning också till andra artgrupper, i detta fall genom att örnen sannolikt ätit en smittad sjöfågel. I vissa fall kan ett virus spridas från fågel till ett däggdjur (oftast gris) och därigenom mutera till att bli smittsamt för människor.

Om ni ser misstänkta fall av fågelinfluensa eller hittar döda fåglar, särskilt om det finns flera individer, så kontakta undertecknad eller direkt till Länsstyrelsen eller SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Måns Hjernquist