Gotlands Ornitologiska Förening kommer under 2018 att inventera öns dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag med en yta på minst 500 m². Syftet är att vi skall få bättre kunskap om fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår planerade publikation Gotlands fåglar. Uppdämda myrar och vätar ingår inte i inventeringen. Dessa kan vid behov inventeras 2019.

Inventeringen omfattar samtliga sjöfåglar, vadare och våtmarksbundna tättingar samt rovfåglar och häckningar av backsvala. Det är inte ovanligt att det finns högar med jordmassor vid dammar och grustag. I dessa kan det också finnas häckande backsvalor. Med tanke på att det finns 523 områden med en vattenyta på minst 500 m² kommer det naturligtvis att krävas mycket arbete att hinna med detta under en vår. Ett besök skall göras den 15-31 maj. Där det finns doppingar kommer vi att göra en uppföljning 1-15 juli.

All rapportering sker på speciellt formulär, skriftligen eller per e-post. Klassificering beträffande igenväxning, foto och förekomst av fisk är också av intresse. Du kan naturligtvis också rapportera på Artportalen för eget behov. Dessa uppgifter kommer emellertid inte att användas vid sammanställning av inventeringen.

Svarthakedoppingar, en tämligen välspridd fågelart i dessa biotoper. Foto: Per Smitterberg.

Bokning av områden. Kontakta nedanstående personer så erhåller Du kartor och rapportformulär.

Kontaktpersoner (gräns vägen Visby-Ljugarn)

Södra Gotland: Jörgen Petersson. jorgen.petersson@comhem.se Tel. 0706 55 82 05.

Norra Gotland: Clas Hermansson. clas.hermansson@telia.com Tel. 0702 54 03 95.